Leadership

Leadership


Dean Emeritus

1483665303113810.jpg

Xu KuangdiDean

1483665343109818.jpg

Xu NingshengAcademic Vice Dean         Executive Vice Dean                                                                                                                                 

1483665497718838.jpg     1483665525119479.jpg

Peng Xizhe                                  Zhang YiVice Dean                                                                                                                                                                              

1483665504843113.jpg张军en.jpg1568079162620605.jpg

Wu Xinbo                 Zhang Jun               Zhang TaofuGeneral Secretary

1483665539131534.jpg

Chen Yinzhang